Fries repertoire

O.a.:

- De Maaitiid

- Gabriella's liet

- It doarp

- It feintsje fan Menaam

- It kacheltsje

- Katoesja

- Myn berber

- Wer sjogg' jo